Το ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ> με Γεν.πρωτ. Εισαγ. Αρείου Πάγου 974/28/1/2020.
Το ΛΕΥΚΟ που ιδρύθηκε 1989 από τον Ντάλιο Κων/νο και λειτουργεί ανελλιπώς υπό την προεδρία του και συμμετέχει στον πολιτικό Συνασπισμό <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ> με επικεφαλή πρόεδρο τον Ντάλιο Κων/νο, δεν έχει καμία σχέση με το οποιοδήποτε άλλο Λ.ΕΥ.ΚΟ (Λαϊκό Ευρωπαϊκό ΚΟμμα) που παρουσιάζεται τελευταία.                                .Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

—  Επειδή θεωρούμε ότι ο ‘Ελληνας πολίτης σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει ουσιαστικά στο δημόσιο βίο και να ασκήσει πίεση στις υπάρχουσες πολιτικές δυνά­μεις για την χάραξη και εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμα προγραμματισμένης πολιτικής αρχών.

—  Επειδή θεωρούμε ότι η χρόνια αυτή κατάσταση συντη­ρείται εν πολλοίς από την παθητικότητα και την ανεπαρκή ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών.

—  Επειδή θεωρούμε ότι τα κόμματα που αποτελούν ανα­ντικατάστατο θεσμό του δημοκρατικού πολιτεύματος, δυ­σκολεύονται να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν με συ­νέπεια, προτάσεις που να ανταποκρίνονται στα πραγματι­κά προβλήματα της χώρας σε αντιστοιχία με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας σήμερα.

—  Επειδή θεωρούμε ότι δεν δημιουργήθηκαν σταθεροί και μόνιμοι θεσμοί που να αντικατοπτρίζουν τις απαιτού­μενες σύγχρονες ελευθερίες, ακόμα και εκείνες που κα­τοχυρώνει το Σύνταγμα και που θα είχαν ως συνέπεια την πιο δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία της πολι­τείας:

—  Ιδρύσαμε το πολιτικό κίνημα «Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.» ικανό να δρα­στηριοποιήσει και να συντονίσει τους προβληματισμέ­νους και υπεύθυνους πολίτες από κάθε σημείο της χώρας,

—  Για την διαμόρφωση αντίληψης, νοοτροπίας και πρακτι­κής στην κατεύθυνση μιας σύγχρονης, ελληνικής, προηγ­μένης δημοκρατικής κοινωνίας, στο πλαίσιο των νέων ευ­ρωπαϊκών και διεθνών αντιλήψεων, ικανό να αντιμετωπίσει την πολύμορφη πρόκληση των καιρών και την κατοχύρωση των νέων δικαιωμάτων του πολίτη του τέλους του 20ου αιώνα, ιδρύσαμε το   «Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.»:

—  Για μια αυτοδύναμη κοινωνική πίεση και δράση, ικανό να επηρεάσει και τα πολιτικά κόμματα καθώς και τις εκάστο­τε κυβερνήσεις, στα πλαίσια ανάπτυξης νέων μορφών πλουραλισμού.

Σκοπός μας, είναι να καταστήσουμε τη φωνή της βάσης ακουστή και σεβαστή, να πείσουμε τον πολίτη πως η συνε­χής συμμετοχή του στις πολιτικές διεργασίες είναι η μόνη οδός για τη δική του ευημερία και προκοπή και την πρόοδο του Ελληνισμού στο μέλλον.

Διασφαλίσαμε ώστε το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. να εκπροσωπείται από τους ικανότερους των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι θα εκλέ­γονται αξιοκρατικά – δημοκρατικά και ανά πάσα στιγμή θα είναι δυνατόν να ανακαλούνται και να αντικαθίστανται.

Ολοι εμείς που αυτή την στιγμή εκπροσωπούμε το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. είμαστε προσωρινοί. Έχουμε παραμερίσει τις προσωπικές μας φιλοδοξίες διότι οι σκοποί μας είναι Α­ΝΩΤΕΡΟΙ.

Πιστεύουμε ότι μεταξύ των Ελλήνων πολιτών υπάρχουν ικανότεροι από όλους εμάς που ενδεικτικά συμμετέχουμε γιατί νομοθετικά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. είναι ένα ελληνικό πολιτικό κόμμα το οποίο είναι ιστορικά συνδεδεμένο με το λευκό ψηφοδέλτιο το οποίο δεν δίνονταν στους ψηφοφόρους πριν το 1989.

Το 1989 εποχή σήψης και πολιτικών σκανδάλων ( Κοσκωτά κτλ.),γνωστές προσωπικότητες όπως ο συγγραφέας Ρούσος Κούνδουρος, ο Ρόκος ο Δημήτρης ( πρώην υφυπουργός παιδείας), ο γνωστός συνταγματολόγος Σωτηρόπουλος, ο συγγραφέας Γιώργος Καραμπελιάς, ο Κων/νος Ντάλιος (κοινωνικοπολιτικός ερευνητής) ως επιτροπή προσωπικοτήτων, υποστήριζαν την ύπαρξη του λευκού ψηφοδελτίου και μάλιστα με ενστάσεις κατά την ημέρα των εκλογών προσέφυγαν στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο (εκλογοδικείο) και δικαιώθηκαν.

Βάσει της απόφασης υποχρεώθηκε ο υπουργός εσωτερικών της κυβέρνησης Τζανετάκη, Νίκος Κωνσταντόπουλος και υπέγραψε μία εγκύκλιο που έλεγε ότι θα υπάρχει λευκό ψηφοδέλτιο αλλά θα είναι άκυρο.

Η επιτροπή προσωπικοτήτων αντέδρασε γιατί δεν ήθελε η ψήφος του πολίτη που συνειδητά ψηφίζει λευκό, να μην έχει καμία αξία και όχι μόνο να πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων αλλά επί πλέον να ενισχύει και το πρώτο κόμμα. και αποδέχτηκε την ιδέα του Ρούσου Κούνδουρου και αποφάσισε το λευκό να γίνει κόμμα, με τίτλο Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. και έμβλημα το λευκό ψηφοδέλτιο.

Κατά την χρονική διάρκεια της ετοιμασίας διακήρυξης και καταστατικού η επιτροπή διαλύθηκε διότι προέκυψαν εκλογές και τα μέλη της κατέβηκαν ως υποψήφιοι σε κόμματα, εκτός από τον Ρούσο Κούνδουρο και τον Κων/νο Ντάλιο οι οποίοι και αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ίδρυση του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. Δύο ημέρες πριν την κατάθεση του ιδρυτικού στον Άρειο Πάγο ο Ρούσος Κούνδουρος απεβίωσε και αργότερα ο Κων/νος Ντάλιος ίδρυσε το Λ.Ε.Υ.ΚΟ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. είναι ένας κοινωνικοπολιτικός οργανισμός αναγνωρισμένος από τη Βουλή των Ελλήνων, που τα αρχικά του σημαίνουν Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων ο οποίος σύμφωνα με την ιδρυτική του διακήρυξη δημιουργήθηκε ώστε «να δραστηριοποιήσει και να συντονίσει τους προβληματισμένους και υπεύθυνους πολίτες από κάθε σημείο της χώρας».

Είναι ένα πολιτικό οικοδόμημα που οι βάσεις του είναι οι κοινωνικές ομάδες των Ελλήνων πολιτών.

Σύμφωνα με το καταστατικό του τα κοινωνικοπολιτικά προγράμματά του τα οργανώνει ξεχωριστά σε κοινωνικοπολιτικές δράσεις εκφράζοντας τις κοινωνικοπολιτικές ομάδες των πολιτών με ξεχωριστό τίτλο και εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας( καταστατικό) με τη φιλοσοφία τους και το σκοπό τους, με δική τους επιτροπή ή Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται από το ΛΕΥΚΟ.

Με τα ΚΙΝΗΜΑΤΑ και τις ΕΝΩΣΕΙΣ του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. οι πολίτες νομιμοποιούνται ως συλλογικά θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας όχι μόνο να διεκδικούν τα δικαιώματά τους με νομικές διαδικασίες αλλά και να πραγματοποιούν ελέγχους σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς.

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. έχει ταυτιστεί με την ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και την εκφράζει αποδεδειγμένα.

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. συνεργάστηκε προεκλογικά σχεδόν με όλα τα κόμματα με υποψηφίους του στα ψηφοδέλτιά τους και όλα τα κόμματα επισήμως το αποδέχονται και το αναγνωρίζουν.

Απόδειξη ότι είναι καθαρά υπερκομματικό κόμμα διατηρώντας την αυτονομία του και πιστό στους πολίτες που εκπροσωπεί διότι εάν και κόμματα που συνεργάστηκε έγιναν κυβέρνηση, δεν αφομοιώθηκε από αυτά, ούτε εξασφάλισε κυβερνητικές θέσεις για τα στελέχη του και όταν οι εν λόγω κυβερνήσεις έβλαπταν τα συμφέροντα των πολιτών, το Λ.Ε..Υ.Κ.Ο. κατήγγειλε αυτές τις κυβερνήσεις ότι ψήφισαν αντισυνταγματικούς νόμους και προεκλογικά εξαπάτησαν τους πολίτες διότι άλλα υποσχέθηκαν.

Πρόεδρός του είναι ο Κωνσταντίνος Ντάλιος, ο οποίος ασχολείται ενεργά με τα κοινά από τα εικοσιδύο του χρόνια.

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. είναι ένα θεσμοθετημένο πολιτικό οικοδόμημα που οι βάσεις του είναι οι οργανωμένες κοινωνικές ομάδες των Ελλήνων πολιτών.

Ο ρόλος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. είναι καθαρά οργανωτικός και συντονίζει την κοινωνικοπολιτική συλλογική δράση των πολιτών και σε αντίθεση με τα κόμματα εξουσίας, επιδιώκει έμπρακτα τη ΛΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ γιατί πιστεύει ότι μεταξύ των Ελλήνων πολιτών υπάρχουν πολύ πιο ικανοί και εξειδικευμένοι από όλους όσους ασχολούνται με την πολιτική.

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ιδεολογικά είναι λευκό, είναι καθαρό – γιατί δεν εγκλωβίζεται σε περιχαρακωμένες ιδεολογίες – εξωπραγματικές θεωρητικολογίες.
ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΚΕ και κατοχύρωσε πνευματικά την ιδεολογία του ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΥ – πολιτική έννοια ανεξάντλητη, διότι συμπεριλαμβάνει όλες τις ερμηνείες και τα οράματα που πηγάζουν από τον τίτλο της.

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. είναι επί πλέον και η εξέλιξη του ΛΕΥΚΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ και αυτό αποδεικνύεται με πολιτική λεπτομερή ανάλυση και ιστορικά γεγονότα.
Με το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. η παραδοσιακή λευκή ψήφος αποκτά το νόημα που πάντα επιθυμούσαν οι ψηφοφόροι της.

Όχι μόνο το νόημα της συνειδητής διαμαρτυρίας, αλλά και το νόημα πολιτικής πρότασης.

ΤΟ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. που είναι ταυτισμένο με την λαϊκή συνείδηση και την εκφράζει αποδεδειγμένα επί 27 χρόνια, υπηρετώντας τις κοινωνικές ομάδες των Ελλήνων πολιτών, αξιοποιώντας και την Ευρωπαϊκή νομιμοποίησή του ως θεσμοθετημένος διεθνής κοινωνικοπολιτικός οργανισμός, δημιούργησε ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΗΜΑΤΑ όπως:

1).  το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με σκοπό να ενώσει τις γυναίκες της Ευρώπης, ώστε να γίνουν μία τεράστια πολιτική δύναμη για να επιρεάζουν θετικά τις διεθνείς αποφάσεις.

2) την ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ με σκοπό να ΕΝΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ και επί πλέον ως ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ που δικαιούται να συμμετάσχει στις εκλογές για το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, να διεκδικήσει επί πλέον έδρες από όλες τις χώρες με ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ που κατοικούν στο εξωτερικό.

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. πιστεύει ότι οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Στις 8 Ιανουαρίου 2015 εν όψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου, το ΛΕΥΚΟ κατέθεσε εγγράφως στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον  Άρειο Πάγο, τις παρακάτω πολιτικές αρχές και θέσεις.

 1. Δεν αποδέχεται την απώλεια της Εθνικής Κυριαρχίας της Ελλάδας.
  2. Θεωρεί αυτονόητες και αναγκαίες τις έννοιες της Εθνικής αξιοπρέπειας και Εθνικής συνείδησης.
  3. Δεν αποδέχεται τις πολιτικές λιτότητας, οι οποίες εξοντώνουν οικονομικά τους πολίτες της χώρας μας και οδηγούν την πατρίδα μας σε οικονομικό αδιέξοδο και σε πλήρη εξάρτηση από τους δανειστές μας.

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ……

> Ανακτήσει η Πατρίδα μας την εθνική της κυριαρχία και να  δημιουργηθεί μία Κοινωνία που θα προσφέρει σε όλες και όλους δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ίσες ευκαιρίες.

> Να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια το πως μας βάλανε στα μνημόνια της φτώχειας και της εξαθλίωσης και στα δεσμά της ανακύκλωσης δανείων με τοκογλυφικούς όρους.

> Να επανέλθει δίκαιη φορολόγηση, ώστε οι πολίτες να φορολογούνται αντίστοιχα των αντικειμενικών δυνατοτήτων τους και οι φόροι να αποδίδονται ξανά πίσω στην Κοινωνία με έργα, παροχές και υψηλό επίπεδο Δημόσιας Παιδείας, Υγείας και Ασφάλειας.

> Να προστατευθεί ο Εθνικός Πλούτο μας, να αναπτυχθεί η χειμάζουσα από την Αγροτική και Κτηνοτροφική παραγωγή με κίνητρα ώστε να αποτελεί κυρίαρχο πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας, καθώς επίσης και για να ανακάμψει η βιομηχανική παραγωγή από Ελληνικές βιομηχανίες.

> Να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα είναι χώρα, με σύνορα, εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια, με συγκεκριμμένες οικονομικές, κοινωνικές και πληθυσμιακές αντοχές και όχι απλά ένας χώρος ελεύθερης εισόδου και εξόδου με ανεξέλεγκτο αριθμό παράνομων μεταναστών.

> Να προωθηθεί μία Πατριωτική Εξωτερική Πολιτική στα πλαίσια της οποίας θα θωρακιστεί η πατρίδα από αλυτρωτικές διεκδικήσεις γειτονικών χωρών και να δοθεί μία δίκαιη και βιώσιμη λύση για τους Κύπριους αδελφούς μας.

> Να επανέλθει το όραμα της αλληλέγγυας και δημοκρατικής Ενωμένης Ευρώπης που έχει σβήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν είναι παρά μία ολιγαρχία των ισχυρών κρατών που υποθηκεύουν την εθνική κυριαρχία των επί σχεδίου αποδυναμωμένων κρατών στο τραπεζικό σύστημα.

 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ

Το  Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.  είναι ο μόνος κοινωνικοπολιτικός  φορέας  της παγκόσμιας  ιστορίας που ανήκει αποκλειστικά και  μόνο  στους πολίτες της Χώρας του, σύμφωνα με το υπ΄αριθ.906, επίσημο κρατικό έγγραφο και το καταστατικό του και εκπροσωπεί νομίμως Κοινωνικές Ομάδες Ελλήνων Πολιτών.

Ο ρόλος μας είναι καθαρά οργανωτικός σε αντίθεση με τα κόμματα εξουσίας και επιδιώκουμε έμπρακτα τη Λαϊκή Εξουσία, αφού πιστεύουμε ότι
μεταξύ των Ελλήνων πολιτών, υπάρχουν πολύ πιο  ικανοί και εξειδικευμένοι από όλους όσους ασχολήθηκαν και ασχολούνται με την πολιτική.

Είναι η εξέλιξη του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.Υ. ψηφοδελτίου, αφού η παραδοσιακή Λευκή ψήφος έχει το νόημα της Συνειδητής διαμαρτυρίας, αλλά ΤΩΡΑ και το νόημα πολιτικής πρότασης.

Είμαστε η πολιτική Δύναμη που το έργο μας είναι πολύ μεγαλύτερο, από το όποιο πολιτικό Κυβερνητικό κόμμα που πέρασε από την Ελλάδα τουλάχιστον από το 1989 που ιδρύθηκε το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Μόνο ΕΝΩΜΕΝΟΙ οι Έλληνες πολίτες μπορούμε να είμαστε κυρίαρχοι στην Πατρίδα μας και όλοι μαζί να παλέψουμε δίνοντας τη μάχη….

– Κατάργηση όλων των προνομίων που υπάρχουν, αρχής γενομένης από  τους ίδιους τους Βουλευτές. (Βουλευτική ασυλία – φοροαπαλλαγές – απαλλαγές διοδίων, επικοινωνιών και άλλων αγαθών). Άρθρο 86-62.

– Μείωση των Βουλευτών του κοινοβουλίου από 300 σε  200.

– Με το ποσοστό του 20% το Ελληνικό κοινοβούλιο να απαρτίζεται από Εργάτες, Αγρότες, Ιδιωτικούς υπαλλήλους, Συνταξιούχους κτλ και όχι οι Βουλευτές να είναι μόνο Γιατροί, Δικηγόροι και Οικονομολόγοι.

– Να εφαρμόζεται το Σύνταγμα άρθρο-άρθρο κατά γράμμα και όχι αναθεώρηση αυτού.

– Διαγραφή των χρεών των Ελλήνων πολιτών ως αποζημίωση, λόγω ηθικής βλάβης από τις τοκογλυφικές απαιτήσεις των τραπεζών και από τις παράνομες ανακεφαλαιοποιήσεις τους.

– Να κατασχεθεί η περιουσία όλων των υπεύθυνων πολιτικών που υπήρξαν ενεργά μέλη της Βουλής τα τελευταία 40 χρόνια, για οικονομικά εγκλήματα κατά της Πατρίδας μας.

– Να αξιοποιήσουμε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, ώστε η Ελλάδα να γίνει πόλος έλξης όλου του πλανήτη και ταυτόχρονα οι Ολυμπιακοί Αγώνες να επιστρέψουν και να παραμείνουν στο τόπο που γεννήθηκαν.

– Να δώσουμε κίνητρα στην Ναυτιλία μας ώστε η έδρα τους να επιστρέψει στην Ελλάδα και σε όλα τα εμπορικά και φορτηγά πλοία να κυματίζει πλέον η Ελληνική Σημαία σε όλες τις θάλασσες του κόσμου.

– Να δώσουμε την δυνατότητα στους Έλληνες εμπόρους και επιχειρηματίες να αμύνονται συλλογικά για τα επαγγελματικά, ατομικά και περιουσιακά δικαιώματά τους, τα οποία δυστυχώς τώρα δεν προστατεύονται από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Να κατοχυρώσουν τα δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

– Να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε τον Εθνικό μας πλούτο (Δασικό, ορυκτό και θαλάσσιο) και να αναπτύξουμε την Αγροτική και Κτηνοτροφική παραγωγή που αποτελεί κυρίαρχο πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας και να επανακάμψει η βιομηχανική παραγωγή από Ελληνικές βιομηχανίες, καθώς επίσης και την πλήρη αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Χώρας μας. (παράγουμε 25000 προϊόντα).

– Να επαναφέρουμε δίκαιη φορολόγηση, ώστε οι πολίτες να φορολογούνται αντίστοιχα των δυνατοτήτων τους και οι φόροι να αποδίδονται ξανά πίσω στην κοινωνία με έργα, παροχές και ασφάλεια αφού όλοι οι Έλληνες πολίτες θα συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

– Ο προσανατολισμός μας να έχει σαν κέντρο, τις προτεραιότητες της ζωής των πολιτών και την καθημερινότητα των Ελλήνων.

– Να αποκαταστήσουμε τα προνόμια των πολύτεκνων οικογενειών, λόγω δημογραφικού τεράστιου προβλήματος και υπογεννητικότητας στην Πατρίδα μας, εφαρμόζοντας το άρθρο21 του Συντάγματος.

– Να δώσουμε τη μάχη για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, αναδιοργανώνοντας το Κράτος και την Δημόσια Διοίκηση.

– Να ανασυγκροτήσουμε το σάπιο τραπεζικό σύστημα.

– Να επαναθεμελιώσουμε την Παιδεία, την Κοινωνική Ασφάλιση, τον κλάδο της Υγείας και την Εργασία.

– Να διασφαλίσουμε τα σύνορα της πατρίδας μας, δίχως να είμαστε ένας χώρος ελεύθερης εισόδου – εξόδου από ανεξέλεγκτο αριθμό παράνομων μεταναστών.

– Να αποκαλύψουμε όλη την αλήθεια για το πως μας βάλανε στα μνημόνια της φτώχειας και της εξαθλίωσης, διακόπτοντας ταυτόχρονα τα χρέη προς το ΔΝΤ και να γίνει διαγραφή του παράνομου Δημοσίου χρέους που όλοι γνωρίζουν ότι δόλια το δημιούργησαν.

– Την διεκδίκηση των Γερμανικών οφειλών από τον 1ο και 2ο Παγκόσμιο πόλεμο.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ  ΤΟ  Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Συμμετέχουμε στις κοινωνικές  Ομάδες των τοπικών οργανώσεων ή των τοπικών Κινημάτων και συμπληρώνοντας τα στοιχεία μας γινόμαστε μέλη του κοινωνικοπολιτικού Οργανισμού.                              ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ. Δείτε τα παρακάτω.

ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Κοινωνικοπολιτική δράση των Λαϊκών Ενώσεων Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων  Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με ΑΦΜ.090283759 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύει στη Αθήνα Κλεισθένους 277 Αγία Παρασκευή.

Ο υπογράφων Κων/νος Ντάλιος του Ιωάννου, κοινωνικοπολιτικός ερευνητής, ιδρυτής και Πρόεδρος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., καταθέτω το καταστατικό ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ  με τα παρακάτω άρθρα τα οποία δεσμεύουν το  ΚΙΝΗΜΑ, ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και τα στελέχη του.

Δηλώνεται δε κατ΄ επανάληψη ότι οι αρχές του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ  αντιτίθενται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί εις την βίαια κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή του ελευθέρου πολιτεύματος της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 1
1.Επωνυμία ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
2.Έδρα και περιφερειακές οργανώσεις.
Έδρα ορίζεται η Αθήνα επί της Kαφαντάρη 5 στούς Αγίους Αναργύρους.
3.Το KINHMA μπορεί να έχει και να ιδρύει τοπικά παραρτήματα ανά την επικράτεια της χώρας μας ή και σε διάφορα μέρη του εξωτερικού.
4.Τα παραρτήματα στελεχώνονται από τα κατά τόπους μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.
5.Η σφραγίδα των παραρτημάτων είναι ίδια με αυτήν του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, με μόνη διαφοροποίηση -στο διακριτικό της- την ονομασία του τόπου, όπου εδρεύει το εκάστοτε παράρτημα.
6. Η διάρκεια του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ορίζεται να είναι αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 2
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Η ΕΝΩΣΗ των Ελλήνων αθλητών σε ένα ΚΙΝΗΜΑ που νομιμοποιεί τις δράσεις τους για την διεκδίκηση των δικαίων αιτημάτων τους από την εκάστοτε Κυβέρνηση και επί πλέον το ΚΙΝΗΜΑ να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι Έλληνες αθλητές να αποκτήσουν αυτά που πραγματικά τους είναι απαραίτητα για την αθλητική δραστηριότητά τους.

Το ΚΙΝΗΜΑ δεν εκπροσωπεί μόνο τους αναγνωρισμένους αθλητές αλλά και τους νέους καθώς και τους ερασιτέχνες αθλητές γιατί ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και δράση με συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και παιδαγωγική, με σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση.

Οι ωφέλειες του αθλητισμού στην ανθρώπινη ζωή είναι τεράστιες και καλό θα ήταν να κατανοηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Στη ζωή του σημερινού ανθρώπου της πόλης και της ρουτίνας κυριαρχούν τα συναισθήματα του άγχους, της μονοτονίας και της μοναξιάς.

Το καθημερινό στρες και η γενικότερη κατάσταση της χώρας έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος των συνανθρώπων μας στο κάπνισμα, το ποτό, το ξενύχτι και τα ναρκωτικά, θεωρώντας πως με αυτό τον τρόπο ξεπερνούν τα προβλήματα της καθημερινότητας και βελτιώνουν τη ζωή τους.

Μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικά λυτρωτική δραστηριότητα. Ωστόσο, όταν το άτομο έρχεται σε επαφή με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία, η συμπεριφορά του καθορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο από το ξεκίνημα της ζωής του και πολλά από τα σημερινά κοινωνικά προβλήματα είναι δυνατόν να αποφευχθούν.

Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από καθημερινή φυσική δραστηριότητα, καθώς με αυτό τον τρόπο αναπτύσσουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική τους υγεία.

Εκτός από τις σωματικές ωφέλειες, όπως η καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, η αποβολή των τοξινών και η καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου, όσον αφορά το πνευματικό επίπεδο από τις βασικές έννοιες που διδάσκεται το άτομο μέσω του αθλητισμού είναι η βούληση , η αντοχή , η υπομονή , η επιμονή , η αγωνιστικότητα , η εργατικότητα , η σιγουριά , η δύναμη και η κοινωνικότητα .

Η συμμετοχή στα οργανωμένα αθλήματα δίνει την ευκαιρία στους αθλητές να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να συνηθίσουν σε έναν τρόπο ζωής και άσκησης που ιδανικά θα συνεχίσουν και στην ενήλικη ζωή τους. Ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο στη σωματική ανάπτυξη και υγεία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

Με τη συμμετοχή στα αθλήματα ο νέος γίνεται μέλος μιας ομάδας και μαθαίνει να επικοινωνεί ισότιμα και με κανόνες, να συμμετέχει σε μια κοινή προσπάθεια προς έναν κοινό στόχο. Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι και το γεγονός ότι μέσα από τον αθλητισμό το άτομο αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τη διαφορετικότητα και καλλιεργεί την ιδέα του αλληλοσεβασμού και της ανεκτικότητας.
–   Ο σκοπός, ο στόχος, η πρόθεση και η κάθε προσπάθεια του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ – προς πλήρωση των επιδιώξεων του – είναι, η με κάθε νόμιμο, δημοκρατικό και με σεβασμό προς το Σύνταγμα μέσο:

Η αναγέννηση, διαφύλαξη, διάδοση και προώθηση των κλασικών αθλητικών και πολιτειακών αρχών και αξιών του Ελληνισμού και συγκεκριμένα, της Δικαιοσύνης,

της Αρετής, της Φρόνησης, της Ελευθερίας, του πνεύματος της Οικονομίας, της συλλογικής Ευδαιμονίας και της Αφθονίας, ως ακρογωνιαίων λίθων του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, προαγωγή και η στήριξη των μέσων, των πρακτικών και των νοοτροπιών που ευνόμως ενισχύουν και συνδράμουν εις την μετάδοση και εις την καλλιέργεια των εν λόγω αθλητικών αξιών, καθώς και εν γένει του ελληνικού πνεύματος.

Η ανάκτηση, η προστασία και η καλλιέργεια της φυσικής, συναισθηματικής, νοητικής και πνευματικής υγείας και διαβίωσης όλων των Ελλήνων, δια μέσου εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων,
προώθηση, η ενίσχυση και η στήριξη της συμμετοχής των Ελλήνων πολιτών στον αθλητισμό με κάθε αρμονικό και ωφέλιμο τρόπο.

Διαρκής προστασία, διατήρηση, προβολή, ανάπτυξη και δημιουργική αναγέννηση του «αρχαίου ελληνικού πνεύματος, παιδείας και γραμματείας», μέσω οιασδήποτε συναφούς και σχετικής πολιτιστικής δραστηριότητας, όπως είναι η φιλοσοφία, οι επιστήμες, οι τέχνες, ο αθλητισμός κτλ.

Η συνεργασία, επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με άλλα “νομικά πρόσωπα”, σωματεία, οργανώσεις κ.ο.κ., στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και την ανάληψη δραστηριοτήτων για την προώθηση και για την επίτευξη των -μεταξύ τους- κοινών σκοπών και στόχων,

 1. Η δωρεάν παροχή -πάσης φύσεως- κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό την αρμονική ένταξή τους στην αγορά εργασίας και εν γένει στην κοινωνία, βάση των αρχών του αλληλοσεβασμού, της αγάπης, της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού,
 2. Η διοργάνωση ή και συνδιοργάνωση κάθε είδους πολιτιστικών δρώμενων, πνευματικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιστημονικής ή κοινωνικής εκδηλώσεως, όπως επίσης και αθλητικών διοργανώσεων,
 3. Η κοινωνική, πνευματική και αθλητική ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών, εντασσόμενη σε πλαίσιο ανάπτυξης και προβολής της παιδείας και των σχετικών με αυτήν ζητημάτων, όπως επίσης της -επ’ αυτών- ορθής πρακτικής και ενημερώσεως τους

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΛΗ
Μέλος μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης που αποδέχεται τους σκοπούς του  και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών. Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργάνωσης του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Παύουν να είναι μέλη του:
Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους.
Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου είτε λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής συνδρομής τους, είτε λόγω συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ
Πόροι του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ  είναι:
α) Για τα ΜΕΛΗ εγγραφή είναι συμβολική  και εθελοντική ως οικονομική ενίσχυση στο ΚΙΝΗΜΑ.
β)  Η ετήσια συνδρομή των στελεχών του Διοικητικού συμβουλίου και των εκπροσώπων του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας είναι  200 ευρώ. Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, ακόμη και εμπορικές δραστηριότητες, η άλλα νόμιμα έσοδα από διάφορες άλλες δραστηριότητες, διαφημίσεις, λαχειοφόρες αγορές και άλλες.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ διοικείται από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η θητεία των μελών είναι διαρκής, και ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ από τον Διεθνή Κοινωνικοπολιτικό οργανισμό ΛΕΥΚΟ.  Εάν κάποιο  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραβεί με πράξεις του, το παρόν καταστατικό, τότε το μέλος αυτό διαγράφεται και φέρει αποκλειστικά και μόνον αυτό τις ευθύνες για ενέργειες που βλάπτουν το ΚΙΝΗΜΑ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ
Διαχειριστής- ταμίας  επιλέγεται, εξειδικευμένος φοροτεχνικός, ο οποίος ενημερώνει τα βιβλία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το ταμείο.
(β) Όλα τα έσοδα καταθέτονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ..
(γ) Όλα τα στελέχη και μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από το ΚΙΝΗΜΑ παρά μόνο την υποχρέωση να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ανάλογα με το παρόν καταστατικό.. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από την αρμόδια νομοθεσία.

ΑΘΗΝΑ   28 – 05– 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Κων/νος  Ντάλιος.

ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι νταβατζήδες της πολιτικής παρέα με τους πουλημένους πολιτικούς και δημοσιογράφους, υποχείρια των αφεντικών τους, μαριονέτες μιας κακόγουστης φαρσοκωμωδίας, χρόνια τώρα μας εγκλώβισαν σε μια εικονική πραγματικότητα.

Σε ένα παιχνίδι της ζωής πλαστό και στημένο. Την απάτη και τη χειραγώγηση του Λαού την έχουν κάνει επιστήμη με συνένοχη βέβαια τη διοίκηση του δημοσίου, που οι ίδιοι διορίζουν. Χρόνια τώρα μας εξαπατούν προεκλογικά με ψεύτικες υποσχέσεις και υποκλέπτουν την ψήφο μας.

Ως απόλυτοι άρχοντες, ως δυνάστες, ως ιδιοκτήτες του κράτους, λεηλατούν τη χώρα μας. Όλοι εμείς οι πολίτες ασφυκτιούμε μέσα στις δαγκάνες του αόρατου παρακράτους και της κυβερνητικής δυναστείας που προκλητικά έβγαλε τις μάσκες της νομιμότητας αφού αποδεδειγμένα δεν αναγνωρίζει ούτε τις αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων.

Αυτή η κυβέρνηση εγκατέλειψε, όλα τα προσχήματα περί δημοκρατίας και με διατάγματα αποφασίζει και διατάζει. Οι εγκληματικές πράξεις κατά των Ελλήνων πολιτών και της χώρας από τις τελευταίες κυβερνήσεις είναι πολλές και καταγεγραμμένες.

Αποδεδειγμένα έχουν παραβιαστεί άρθρα του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ και σχεδόν όλα τα άρθρα της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Για όλα αυτά θα γίνει προσφυγή στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. Οι υποτακτικές κυβερνήσεις των τοκογλύφων, δημιούργησαν την ανθρώπινη αιμορραγία της χώρας μας και εξανάγκασαν χιλιάδες επιστήμονες, φίλους, συγγενείς, αδέλφια και τα παιδιά μας να ΑΥΤΟΕΞΟΡΙΣΤΟΥΝ και να εγκαταλείψουν την ΕΛΛΑΔΑ.

Όλοι εμείς που αποφασίσαμε να μείνουμε για να αντισταθούμε στις δυνάμεις οικονομικής κατοχής ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ νομιμοποιούμε την ενσυνείδητη ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι δεν αναγνωρίζουμε τις τελευταίες κυβερνήσεις, τις συμφωνίες που υπέγραψαν και τα παράνομα νομοθετικά διατάγματα που κατασκεύασαν και με τις υποδείξεις – εντολές των ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

Με την επίσημη καταγραφή μας στο ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ θα δημιουργήσουμε και νέα νομικά δικαιώματά μας. Π.Χ. ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΩΝ. Καλούμε τους συμπολίτες μας που θέλουν να εγγραφούν να μας τηλεφωνήσουν για τη συνέχεια του ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ… ώστε να ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ την οικονομικά ΥΠΟΔΟΥΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ. – ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ – ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ? ΠΟΤΕ ? ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ? ΠΟΙΟΙ?

Είναι πολλοί οι πατριώτες ( Συνταγματολόγοι, νομικοί, οικονομολόγοι, στελέχη κινημάτων και μεμονωμένες προσωπικότητες που επωνύμως καταγγέλλουν τις τελευταίες κυβερνήσεις και παροτρύνουν τους πολίτες να ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ. Δυστυχώς οι πολίτες είναι ακόμη σε ΛΗΘΑΡΓΟ και φοβισμένοι υπομένουν βασανιστήρια κάθε μορφής. Εμείς όλοι κινήματα και προσωπικότητες, πρέπει να ενωθούμε σε ένα κοινό ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ώστε να ΑΦΥΠΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ, για να ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ. Παλαιότερα όταν μαζευτήκαμε χιλιάδες στο Σύνταγμα και σε άλλες πλατείες σε όλη την Ελλάδα, δεν είχαμε αποτέλεσμα διότι δεν καταγράψαμε τη δύναμή μας, δεν τη νομιμοποιήσαμε με την εγγραφή μας και όταν διαλυθήκαμε,χαθήκαμε χάσαμε κάθε επαφή. Τώρα γίνεται μία νέα προσπάθεια να επικυρώσουμε με την εγγραφή μας, την ΕΝΩΣΗ μας στο ΚΙΝΗΜΑ.

ΑΡΘΡΟ 1.
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ.
ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

2. ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. 

Έδρα ορίζεται η ΑΘΗΝΑ επί της Κλέισθένους 277 στην Αγία Παρασκευή.
3. Το ΚΙΝΗΜΑ μπορεί να έχει και να ιδρύει τοπικά παραρτήματα ανά την επικράτεια της χώρας μας ή και σε διάφορα μέρη του εξωτερικού.
4. Τα παραρτήματα στελεχώνονται από τα κατά τόπους μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.
5. Η σφραγίδα των παραρτημάτων είναι ίδια με αυτήν του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, με μόνη διαφοροποίηση -στο διακριτικό της- την ονομασία του τόπου, όπου εδρεύει το εκάστοτε παράρτημα.
6. Η διάρκεια του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ορίζεται να είναι αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 2
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Ο σκοπός, ο στόχος, η πρόθεση και η κάθε προσπάθεια του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ – προς πλήρωση των επιδιώξεων του – είναι, η με κάθε νόμιμο, δημοκρατικό και με σεβασμό προς το Σύνταγμα μέσο:
1. Αναγέννηση, διαφύλαξη, διάδοση και προώθηση των κλασικών φιλοσοφικών και πολιτειακών αρχών και αξιών του Ελληνισμού και συγκεκριμένα, της Δικαιοσύνης, της Αρετής, της Φρόνησης, της Ελευθερίας, του πνεύματος της Οικονομίας, της συλλογικής Ευδαιμονίας και της Αφθονίας, ως ακρογωνιαίων λίθων του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού,
2. Προαγωγή και η στήριξη των μέσων, των πρακτικών και των νοοτροπιών που ευνόμως ενισχύουν και συνδράμουν εις την μετάδοση και εις την καλλιέργεια των εν λόγω πολιτιστικών αξιών, καθώς και εν γένει του ελληνικού πνεύματος, με σκοπό την εξυγίανση και την φώτιση του πνεύματος και της συγχρόνου πρακτικής του πολιτεύεσθαι, τόσο σε ατομικό και όσο και σε κάθε συλλογικό επίπεδο,
3. Ππνευματική καλλιέργεια και η εξέλιξη των ανθρώπων, η βελτίωση της ζωής τους, της υγείας τους και της ποιότητος & της ανάπτυξης των ανθρωπίνων σχέσεων, καθώς και η καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης & πρακτικής των πολιτών και εν γένει, της ενότητας του ανθρώπου με την φύση, με σκοπό την αποκατάσταση της επαφής με αυτήν και τον σεβασμό προς αυτήν,
4. Ανάκτηση, η προστασία και η καλλιέργεια της φυσικής, συναισθηματικής, νοητικής και πνευματικής υγείας και διαβίωσης όλων των Ελλήνων, δια μέσου εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, πολιτιστικών, πολιτικών και κοινωνικών δράσεων,
5. Προώθηση, η ενίσχυση και η στήριξη της συμμετοχής των Ελλήνων πολιτών στα κοινά της πολιτείας -με κάθε αρμονικό και ωφέλιμο τρόπο- με στόχο την επαναπολιτικοποίησή τους, καθώς και την καλλιέργεια, την διαφύλαξη και την ανάδειξη της πολιτικής συμμετοχής, ως απαραιτήτου πυλώνα της Δημοκρατίας. Συναφές προς αυτό, είναι η παιδεία, η ορθή ενημέρωση και δραστηριοποίηση των πολιτών, δια μέσου σχετικών επιμορφωτικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων,
6. Προστασία της «εθνικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς και αγαθών», από την φθορά, παραφθορά και ποιοτική απομείωσή τους, από τους κινδύνους κλοπής, παράνομης εκποιήσεως, διακινήσεως, εξαγωγής, λαθραίων ανασκαφών, λεηλασίας και βανδαλισμού των -υπό οιανδήποτε μορφή- πράττοντας έτσι το ιστορικό μας καθήκον και τιμώντας την διαρκή ιστορική προσφορά του τόπου μας,
7. Επιστροφή όλων των [υπό ανωμάλων συνθηκών, διαδικασιών, συμβάντων κ.λπ.] κλαπέντων, εκποιηθέντων, παρανόμως απομακρυθέντων ή και καταχρηστικώς δωρηθέντων και αδιαφανώς αγοραπωληθέντων -καθ’ οιονδήποτε τρόπο και αιτία εκτός της ελληνικής επικρατείας ευρισκομένων- πολιτιστικών θησαυρών της χώρας και του έθνους μας,
8. Διαρκής προστασία, διατήρηση, προβολή, ανάπτυξη και δημιουργική αναγέννηση του «αρχαίου ελληνικού πνεύματος, παιδείας και γραμματείας», μέσω οιασδήποτε συναφούς και σχετικής πολιτιστικής δραστηριότητας, όπως είναι η φιλοσοφία, οι επιστήμες, οι τέχνες, ο αθλητισμός κ.τ.λ..
Αναλυτικότερα και όχι αποκλειστικώς ή μεμονομένως, το ΚΙΝΗΜΑ  επιδιώκει µε κάθε νόμιμο, δημοκρατικό και διαρκώς εντός του πλαισίου του Συντάγματος τρόπο την:

 1. Παροχή συμβουλών, βοηθείας και συνδρομής προς την αποκατάσταση της ζημίας και την ανάκτηση της αξιοπρεπούς πνευματικής και υλικής ζωής των Ελλήνων πολιτών,
  2. Σύσταση και λειτουργία “τμήματος νομικής προστασίας και ενημέρωσης” πολιτών, για την παροχή σχετικών πληροφοριών, συμβουλών και συνδρομής προς αυτούς, καθώς επίσης και για την εκπροσώπησή τους σε όλα τα δικαστήρια και σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας της δημοσίου –ή και της όποιας άλλης- διοικήσεως,
  3. Συνεργασία, επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με άλλα ‘νομικά πρόσωπα’, σωματεία, οργανώσεις κ.ο.κ., στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και την ανάληψη δραστηριοτήτων για την προώθηση και για την επίτευξη των -μεταξύ τους- κοινών σκοπών και στόχων,
  4. Δωρεάν παροχή -πάσης φύσεως- κοινωνικών υπηρεσιών [στους τομείς της δια βίου εκπαιδεύσεως, της κοινωνικής οικονομίας, του πολιτισμού και άλλων τομέων], καθώς και την υποστήριξη ευπαθών ατόμων και ομάδων [ιδίως των νέων], με σκοπό την αρμονική ένταξή τους στην αγορά εργασίας και εν γένει στην κοινωνία, βάση των αρχών του αλληλοσεβασμού, της αγάπης, της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού,
  5. Διοργάνωση ή και συν- διοργάνωση κάθε είδους πολιτιστικών δρώμενων, πνευματικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιστημονικής ή κοινωνικής εκδηλώσεως, όπως επίσης και αθλητικών διοργανώσεων,
  6. Κοινωνική, πνευματική και οικολογική ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών, εντασσόμενη σε πλαίσιο ανάπτυξης και προβολής της παιδείας και των σχετικών με αυτήν ζητημάτων, όπως επίσης της -επ ‘αυτών- ορθής πρακτικής και ενημερώσεως τους.
  Εν κατακλείδι, οι ως άνω σκοποί δύνανται να τροποποιηθούν, να επεκταθούν ή να διαφοροποιηθούν, μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. [όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Γ’, άρθρο 9, του εν λόγω καταστατικού].

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Η πραγματοποίηση των σκοπών του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ είναι υπόθεση όλων των μελών του και επιδιώκεται με κάθε νόμιμο τρόπο.
Ειδικότερα, η εκπλήρωση των σκοπών του, θα πραγματοποιείται με τα εξής ακόλουθα μέσα και διαδικασίες:
1. Με την διοργάνωση και την συμμετοχή σε εκδηλώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, την δημιουργία βιβλιοθήκης, την παρουσίαση οπτικο-ακουστικού υλικού [ταινίες κ.ά.] και την διοργάνωση διαφόρων άλλων εκδηλώσεων, που θα αφορούν και θα βοηθούν στην πραγμάτωση των προαναφερθέντων σκοπών και επιδιώξεων του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ,
2. Με ανακοινώσεις στον Τύπο και στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, με την παραγωγή, έκδοση, διάθεση και δημοσίευση ερευνών, άρθρων, δημοσκοπήσεων, δημοψηφισμάτων, μελετών, συγγραμμάτων παντός είδους, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού, εφημερίδων, περιοδικών, ενημερωτικών ή και διαφημιστικών φυλλαδίων ή εκπομπών, όπως και µε τον συντονισμό των ενεργειών των µελών άλλων φορέων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, καθώς και για την προώθηση των δικαιωμάτων και για την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών [π.χ. δανειοληπτών, φορολογουμένων και άλλων], για την:

α) προστασία των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων τους,
β) προστασία των οικονομικών συμφερόντων τους,
γ) αποκατάσταση των πάσης φύσεως ζημιών,
δ) ενημέρωση και την εκπαίδευση &
ε) την κάθε αναγκαία αντιπροσώπευσή τους, όπου και όποτε αυτή κρίνεται σκόπιμη,

 1. Με την συνεργασία µε καταναλωτικές οργανώσεις, υπηρεσίες, αρχές τοπικής αυτοδιοικήσεως, συνεταιρισμούς, επιστημονικούς – συνδικαλιστικούς – περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και γενικώς, µε κάθε φορέα που έχει τους ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς -µε το εν λόγω ΚΙΝΗΜΑ- σκοπούς,
 2. Με παραστάσεις σε δικαστικές, διοικητικές ή νοµοθετικές Αρχές, με υποβολή εγγράφων, αναφορών και υπομνημάτων, την προώθηση σε κάθε αρμόδια Αρχή των αιτημάτων, προτάσεων, παραπόνων και διαμαρτυριών των πολιτών, μέσω του νομικού τμήματος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ &
 3. Με την άσκηση συλλογικών αγωγών, συμφώνως προς τις διατάξεις του ν.2251/1994.
  Εν κατακλείδι, τα παραπάνω αναφερθέντα μέσα είναι ενδεικτικά και όχι τα μοναδικά και το ΚΙΝΗΜΑ δύναται να χρησιμοποιεί κάθε άλλο νόμιμο και δημοκρατικό πρόσφορο µέσο, εντός του πλαισίου του Συντάγματος του έθνους μας, των νόμων του κράτους, του εν λόγω καταστατικού και των αρχών του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

  4. ΜΕΛΗ
  Μέλος μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης που αποδέχεται τους σκοπούς του  και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών. Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργάνωσης του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.
  Παύουν να είναι μέλη του:
  Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους.
  Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου είτε λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής συνδρομής τους, είτε λόγω συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.

 4. ΠΟΡΟΙ.
  Πόροι του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ είναι:
  (α) Για τα ΜΕΛΗ εγγραφή είναι συμβολική και εθελοντική ως οικονομική ενίσχυση.στο ΚΙΝΗΜΑ.
  (β) Η ετήσια συνδρομή των στελεχών του Διοικητικού συμβουλίου και των εκπροσώπων του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας είναι  200 ευρώ. Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, ακόμη και εμπορικές δραστηριότητες, η άλλα νόμιμα έσοδα από διάφορες άλλες δραστηριότητες, διαφημίσεις, λαχειοφόρες αγορές και άλλες.

6.ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ διοικείται από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η θητεία των μελών είναι διαρκής, και ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ από τον Διεθνή Κοινωνικοπολιτικό οργανισμό ΛΕΥΚΟ.  Εάν κάποιο  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραβεί με πράξεις του, το παρόν καταστατικό, τότε το μέλος αυτό διαγράφεται και φέρει αποκλειστικά και μόνον αυτό τις ευθύνες για ενέργειες που βλάπτουν το ΚΙΝΗΜΑ.

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ.
  (α) Διαχειριστής – ταμίας επιλέγεται, εξειδικευμένος φοροτεχνικός, ο οποίος ενημερώνει τα βιβλία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το ταμείο.
  (β) Όλα τα έσοδα καταθέτονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ..
  (γ) Όλα τα στελέχη και μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από το ΚΙΝΗΜΑ παρά μόνο την υποχρέωση να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ανάλογα με το παρόν καταστατικό.. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από την αρμόδια νομοθεσία.

ΑΘΗΝΑ   28 – 05– 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ
Κων/νος  Ντάλιος.

Πρόγραμμα του κοινωνικοπολιτικού Οργανισμού Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. με ΑΦΜ 90283759 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε ημέρα η ανεργία αυξάνεται και μαζί της η στρατιά των ανέργων γίνεται πολυπληθέστερη, φτωχότερη και πιο απελπισμένη.

Εάν όλοι εμείς τα θύματα της ανεργίας, δεν αντιδράσουμε, δεν συσπειρωθούμε και δεν διεκδικήσουμε οργανωμένοι με κάθε νόμιμο μέσο, τα δικαιώματα μας τότε η κατάσταση μας ασφαλώς αναμένεται να επιδεινωθεί και όχι να καλυτερεύσει.

ΑΝΕΡΓΟΙ εάν ενώσουμε τις φωνές μας τότε μόνο θα υπάρξει περίπτωση η φωνή της απελπισίας μας να ακουστεί από τους βαρήκοους υπεύθυνους οι οποίοι έχοντας εξασφαλίσει τη μερίδα του λέοντος για τους ημετέρους τους, ηθελημένα αδυνατούν να καταλάβουν όλους εμάς που στερούμεθα τα πάντα.

Αποφασίζουμε λοιπόν να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας δημιουργώντας την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΕΝ. Ε.Α). και να διεκδικήσουμε κοινοτικά κονδύλια που εισπράττονται στο όνομα όλων των ΑΝΕΡΓΩΝ απαιτώντας:

• ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

• ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

• ΕΝΣΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

• ΚΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ Είναι ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ.

 

Αθηνα 14-07-1992

Εκ της ΕΝΩΣΕΩΣ

Ο Αντιπρόεδρος                                     Ο Πρόεδρος
Χρηστου Μιχαλης                                 Ντάλιος Κων/νος

ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ (Δ.Ε.Π.Δ.)

ΕΔΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ  Σαλτέλη 4 – Αν.Πατήσια, Κατοχυρωμένο Πρόγραμμα του Κοινωνικοπολιτικού Οργανισμού «ΛΕΥΚΟ» με Α.Φ.Μ. 090283759 (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Η ΕΝΩΣΗ δημιουργήθηκε για να συμβάλλει διεθνώς στην προστασία του έργου της ΔΙΑΝΟΙΑΣ, στην ενημέρωση, εκπροσώπηση αλλά και εξυπηρέτηση των μελών της.

Δυστυχώς δεν υπάρχει Οργανισμός που να κατοχυρώνει τα πνευματικά δικαιώματα. Ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί νόμοι οι οποίοι ισχύουν παγκοσμίως, συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον και ενισχύουν όλοι μαζί την προστασία του έργου της διάνοιας. Οι πνευματικοί δημιουργοί με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ’ αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).

Η ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ως θεσμοθετημένο όργανο της Πολιτείας και έχοντας αρμοδιότητες ελέγχου παρεμβαίνει για λογαριασμό των μελών της και προσφεύγει στα δικαστήρια. Ο τρόπος κατάθεσης των έργων της διάνοιας και η προστασία τους σύμφωνα με τους νόμους κατοχυρώθηκε ως πνευματικό δικαίωμα από την ΕΝΩΣΗ στις 10-7-1998.

Η ΕΝΩΣΗ υποδεικνύει στα μέλη της συνεργάτες συμβολαιογράφους που είναι ενημερωμένοι και δέχονται να θεωρήσουν τα κείμενα που αναφέρονται στα έργα της διάνοιάς τους. Και να τα διατηρούν στο αρχείο τους.

Το μέλος καταβάλλει 50 ΕΥΡΩ εφ’ άπαξ εγγραφή και 50 ΕΥΡΩ ετήσια συνδρομή παίρνοντας απόδειξη θεωρημένη και διάτρητη από τη Βουλή των Ελλήνων.

Αθήνα 10/07/1998
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
Ο Αντιπρόεδρος
Μιχάλης Χρήστου

1. Η  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ.

ΙΔΡΥΘΗΚΕ το 1994 από τον ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΛΕΥΚΟ – που τα αρχικά του σημαίνουν ( ΛΑΪΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ) Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ΑΦΜ 090283759 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η ως άνω ΕΝΩΣΗ όπως και ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ που την νομιμοποιεί, αντιτίθεται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί εις την βίαια κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή του ελευθέρου δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας μας και θα λειτουργεί δημοκρατικά αποκηρύσσοντας κάθε τρομοκρατική ενέργεια και βία από όπου και εάν προέρχεται.

2. Το πνευματικό της δικαίωμα είναι κατοχυρωμένο σύμφωνα με την ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ με το υπ. Αριθ. 4059 / 8-12-1994 κρατικό έγγραφο.

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Έδρα ορίζεται η ΑΘΗΝΑ επί της Μέντωρος 11 και Θηβών στο Ίλιον. Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, δύναται με ειδική απόφασή του να ιδρύει περιφερειακές οργανώσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος .

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ δημιουργήθηκε για να μας δώσει τη δυνατότητα να αμυνθούμε για τα ατομικά και περιουσιακά δικαιώματα μας, τα οποία δυστυχώς δεν προστατεύονται από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας όταν τα επιβουλεύεται με νόμο (κατά την άποψη μας) η κάθε Κυβέρνηση.

Η ΕΝΩΣΗ θα διεκδικήσει το δικαίωμα της προσφυγής μας στη δικαιοσύνη. Μέσω της ΕΝΩΣΗΣ έχουμε το δικαίωμα της επίσημης καταγγελίας στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η ΕΝΩΣΗ θα μας ενημερώνει και θα μας συμβουλεύει. Θα ελέγχει τις κατά τόπους εφορίες τι κάνουν τα χρήματα μας και θα παρακολουθεί από κοντά όλη τη διαδρομή τους και πού καταλήγουν, θα καταγγέλλει και θα μηνύει όσους υπαλλήλους, που από υπερβάλλοντα ζήλο, κάνουν κατάχρηση εξουσίας ή ταλαιπωρούν τους πολίτες χωρίς λόγο και δεν δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό σε μας τους φορολογούμενους πολίτες που είναι υποχρεωμένοι να μας υπηρετούν.

Η ΕΝΩΣΗ φιλοδοξεί να μας δημιουργήσει την αίσθηση της σιγουριάς ότι δεν είμαστε μόνοι.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό το δημοσίευμα του βήματος με τίτλο “ΜΠΟΡΕΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΟΠΗ;” που το υπογράφει ο καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Γ. Μπήτρος.

Το παρακάτω κείμενο μας εκφράζει απόλυτα και σας το μεταφέρουμε επακριβώς.
“Μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 1995. Με την ευκαιρία αυτή θα μάθουμε τη φύση και τον βαθμό της φοροεισπρακτικής επιδρομής που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εφαρμόσει στα εισοδήματα και την περιουσία των πολιτών κατά τον καινούργιο χρόνο.

Και σίγουρα πολλοί από τους συμπολίτες μας θα αισθανθούν, για μια ακόμη φορά ότι το κακό έχει παραγίνει και θα αναρωτιούνται μήπως η φορολογία έχει καταντήσει πλέον μια μορφή κλοπής.

Αυτό λοιπόν που επιθυμώ να κάνω πιο κάτω είναι να παρουσιάσω τα επιχειρήματα των οπαδών της ελευθερίας και των ατομικών δικαιωμάτων με βάση τα οποία μια τέτοια θεώρηση είναι λογικά και ξεκάθαρα θεμελιωμένη.

Αρχίζοντας, ας υποθέσουμε ότι κάποιος άνθρωπος εισέρχεται σε ένα σπίτι και με την απειλή ενός όπλου αρπάζει από τον νοικοκύρη ένα μέρος από το εβδομαδιαίο του εισόδημα.

Όλοι μας είναι βέβαιο ότι θα θεωρούσαμε αυτή την ενέργεια καθαρή παραβίαση των δικαιωμάτων και της περιουσίας του συγκεκριμένου νοικοκύρη και θα λέγαμε ότι πρόκειται για “ένοπλη ληστεία”.

Αν ο ίδιος άνθρωπος ερχόταν συνοδευόμενος από δύο, τρεις ή περισσότερους συνεργάτες, είναι απίθανο ότι θα αλλάζαμε γνώμη για το ανήθικο της πράξεως τους. Αυτό αποδεικνύεται ότι, ανεξάρτητα από ποιους και πόσου; γίνεται, μια ανήθικη πράξη παραμένει πάντα ανήθικη.

Στο ίδιο πλαίσιο έστω ότι ο κλέφτης ή οι κλέφτες διαβεβαιώνουν τον νοικοκύρη ότι σκοπεύουν να διαθέσουν τα χρήματα που του πήραν για να τον προστατεύσουν από πολλούς κλέφτες, ή για να μορφώσουν φτωχά παιδιά, ή για να υποστηρίζουν φτωχούς μετανάστες, θα έλεγε κανένας ότι αυτού του είδους οι εξηγήσεις αποτελούν βάσιμες δικαιολογίες για την πράξη τους; Μάλλον όχι.

Αυτό αποδεικνύει ότι, ανεξάρτητα από το πού και πώς διατίθενται τα κλοπιμαία, η κλοπή είναι μια ανήθικη πράξη και δεν μπορεί να γίνεται, δεκτή σε μια κοινωνία που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα και την περιουσία πολιτών.

Τέλος, υπό το φως των πιο πάνω προκαταρκτικών συλλογισμών, έστω ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υιοθετεί ένα νόμο με τον οποίο οι πολίτες υποχρεώνονται να παραδώσουν ένα μέρος των εισοδημάτων τους για τη χρηματοδότηση θεμιτών λειτουργιών του κράτους.

Το γεγονός ότι ο σχετικός νόμος ψηφίζεται από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου αλλάζει τίποτα από τα πιο πάνω δεδομένα; Σίγουρα όχι, αφού πρόκειται ακριβώς περί αφαιρέσεως εισοδήματος κάτω από την απειλή της επιβολής κυρώσεων ή και βίας.

Επομένως, αποδεικνύεται ότι η φορολογία μπορεί να θεωρηθεί ως κλοπή η οποία καλύπτεται από ένα μανδύα πολιτικών και νομικίστικων επιχειρημάτων.

Όμως, διατυπωμένη μ’ αυτόν τον τρόπο, η τελευταία πρόταση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο η φορολογία να θεωρείται μεν ως κλοπή αλλά για κάποιους λόγους να μην είναι…

Το ενδεχόμενο αυτό, υποστηρίζεται, είναι περισσότερο φαινομενικό παρά πραγματικό. Και τούτο γιατί οποιαδήποτε απόπειρα αποδείξεως ότι η φορολογία δεν είναι κλοπή θα ερχόταν σε ευθεία αντίφαση με την ηθική και την λογική που εκφράζει η ακόλουθη τοποθέτηση από γνωστή απόφαση – ορόσημο του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών:

“Το να επιπίπτει με το ένα χέρι η δύναμη της κυβερνήσεως επί της περιουσίας των πολιτών και με το άλλο να χαρίζονται τα οφέλη σε ευνοούμενα άτομα, σε επιδοτήσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων και να οικοδομούνται μεγάλες ιδιωτικές περιουσίες, δεν είναι τίποτε άλλο παρά κλοπή η οποία γίνεται μέσα σε νόμιμα πλαίσια και ονομάζεται φορολογία”.

Έτσι, η άποψη ότι η φορολογία είναι κλοπή θεμελιώνεται αναλυτικά και νομικά με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και αποτελεί την κύρια γραμμή αμύνης για τα ατομικά και περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών.

Επιπλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται, η φορολογία ως κλοπή είναι περισσότερο καταδικαστέα από την απλή κλοπή για ένα βασικό λόγο. Αυτός είναι ότι, ενώ η κυβέρνηση σε μια ελεύθερη κοινωνία δεν επιτρέπεται να έχει περισσότερα δικαιώματα από τον απλό πολίτη, στην προσπάθεια τους να εισπράξουν τους φόρους συνήθως οι κυβερνήσεις εξασφαλίζουν πλεονεκτικότερη θέση.

Τα σχετικά παραδείγματα είναι αμέτρητα. Ένα χαρακτηριστικό αναφέρεται στη δυνατότητα που παρέχει ο νόμος στην κυβέρνηση να φυλακίζει τους πολίτες για χρέη προς το δημόσιο, ενώ το αντίθετο είναι εντελώς αδιανόητο.

Ένα άλλο είναι τα αμάχητα κριτήρια φοροδοτικής ικανότητος εναντίον των οποίων οι πολίτες δεν έχουν καν το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια, και ένα τρίτο, πολύ γνωστό σε όλους μας, είναι η ασυλία των υπουργών και των βουλευτών ακόμη και για τα προσωπικά τους αστικά χρέη”.

Εξειδικευμένη επιτροπή της ΕΝΩΣΗΣ θα διερευνήσει με λεπτομέρεια ότι σχετικό με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία της Φορολογίας και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, το οποίο σκοπό έχει να διασφαλίζει κατά τον καλύτερο τρόπο τα νόμιμα συμφέροντα τους.

Οι φορολογούμενοι πολίτες σήμερα θεωρούν στην πλειοψηφία τους ότι αδικούνται κατάφωρα και το σημαντικότερο δεν τους επιτρέπεται να διεκδικήσουν έστω και δικαστικώς το δίκιο τους. Με λίγα λόγια θεωρούν (κατά την άποψη μας πάντα) ότι είναι θύματα διπλής ληστείας διότι στη μία .περίπτωση υπάρχει ελπίδα να βρεθούν οι ληστές, διότι διώκονται ποινικά, ενώ στην άλλη απαγορεύεται στο θύμα ακόμη και να δηλώσει την ληστεία.

Αυτή η μεταχείριση των πολιτών (έστω με νόμους) παραβιάζει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι καταδικαστέα. Για να είναι δίκαιη και στη συνείδηση των πολιτών νόμιμη οποιαδήποτε φορολογική Νομοθεσία θα πρέπει η πλειοψηφία των πολιτών να την αποδεχτεί έστω και με δημοψήφισμα.

Μόνο τότε θα υπάρξει υγιή συνεργασία Κυβέρνησης και πολιτών και είναι βέβαιον ότι η οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία θα έχει θετικά αποτελέσματα διότι πάνω απ’ όλα θα επικρατεί στη συνείδηση των πολιτών το αίσθημα του δικαίου.

Είναι αστεία και δεν πείθει κανέναν η δικαιολογία ότι η Κυβέρνηση νομιμοποιείται να ψηφίζει όποιους νόμους θέλει, διότι εκπροσωπεί την πλειοψηφία των πολιτών.
Με την ίδια λογική θα μπορούσε η Κυβέρνηση να ψηφίσει ένα νόμο που να υποχρεώνει τους πολίτες να υποκύπτουν στις πιο άδικες και απίθανες απαιτήσεις.
Καμία Κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα εν ονόματι της πλειοψηφίας των ψήφων που πήρε στις εκλογές με διάφορες υποσχέσεις, να διαπράττει αδικήματα εις βάρος των πολιτών. Οι πολίτες ψηφίζουν την κάθε Κυβέρνηση για να τους εκπροσωπεί να υπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα και όχι να τα υπονομεύει και να τους καταδυναστεύει.

Αυτό δεν λέγεται ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, λέγεται ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ.
Ας προσέχει η κάθε Κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με το ΣΥΝΤΑΓΜΑ, κυρίαρχη δεν είναι αυτή αλλά ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, ο οποίος έχει δικαίωμα και υποχρέωση να διαφυλάττει τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Η ΕΝΩΣΗ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ  ως θεσμοθετημένο όργανο της Ελληνικής Πολιτείας συνεργάζεται και ασκεί πίεση με ολοκληρωμένες προτάσεις στην εκάστοτε Κυβέρνηση για τα δίκαια της Κοινωνίας των πολιτών.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. Η εγγραφή είναι 20 ευρώ. Εάν Η ΕΝΩΣΗ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα μέλη της, τότε θα λαμβάνει κάποιο ποσόν που θα συμφωνείται εγγράφως ως οικονομική ενίσχυση ανάλογα με την περίπτωση ώστε να καλύπτει τα διάφορα έξοδα της.

Η ΕΝΩΣΗΣ επιδιώκει να ΕΝΩΣΕΙ τους ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ώστε να αποκτήσουν δύναμη κοινωνική και πολιτική για να προστατεύουν και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους.

Να συμβάλλει στη δημιουργία της συνείδησης και πρακτικής αποδοχής ότι το μέλλον του τόπου εξαρτάται από όλους ανεξαιρέτως τους ΠΟΛΙΤΕΣ,η υπεύθυνη φωνή των οποίων πρέπει να καθοδηγεί τα κόμματα και τις Κυβερνήσεις, να αναπτύσσει την συνεργασία με πρόσωπα και οργανώσεις με ανάλογες επιδιώξεις και να υποστηρίζει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα ενδυναμώνει και επεκτείνει τις δημοκρατικές έννοιες της.

Για την προώθηση των ανωτέρω στόχων θα σχεδιάζεται η διοργάνωση των αναγκαίων εκδηλώσεων και σεμιναρίων ενημέρωσης, η λειτουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και η σύνταξη και κυκλοφορία σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς της εντύπων, η υποβολή προσφορών για την ανάληψη, εκτέλεση, η παρακολούθηση, σύνδεση.

Σύμπραξη και συμμετοχή σε έργα και προγράμματα παροχής αναπτυξιακής, βοήθειας η άλλα παρόμοια έργα και δράσεις, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς.

Κοινοτικούς διεθνείς πόρους και χορηγίες.
Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω μη κερδοσκοπικών σκοπών της η ΕΝΩΣΗ δύναται να αναλαμβάνει πάσης φύσεως δράσεις αφ΄εαυτής η από κοινού με άλλο πρόσωπο η πρόσωπα φυσικά η νομικά, κερδοσκοπικά η μη, χωρίς αυτό να τροποποιεί τους σκοπούς της, δεδομένου ότι θα συμμετέχει στις ανωτέρω δράσεις όχι ως αποκομιδή κέρδους αλλά στο πλαίσιο του επιστημονικού, μορφωτικού, πολιτιστικού, ερευνητικού και αναπτυξιακού σκοπού της.

Η ΕΝΩΣΗ δύναται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να συστήνει Επιτροπές και Επιστημονικά Συμβούλια κατά τις απαιτήσεις του Νόμου και τις απαιτήσεις νόμιμα δημοσιευμένων  διακηρύξεων Αναθετόντων φορέων με απόφαση της χωρίς να αποτελεί η σύσταση αυτή τροποποίηση του καταστατικού και χωρίς να απαιτείται η νόμιμη δημοσίευσή.

(β) Να επιδιώκει και να αναπτύσσει σταθερό και αποτελεσματικό διάλογο με πρόσωπα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και τις Κυβερνήσεις, για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας που αφορούν στην οικοδόμηση μιας εκσυγχρονιστικής ελεύθερης, ειρηνικής κοινωνίας και μιας βιώσιμης και ισχυρής οικονομίας.

(γ) Να εργάζεται για την διαμόρφωση μιας σύγχρονης, προηγμένης δημοκρατικής κοινωνίας στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών και διεθνών αντιλήψεων, ικανής να δραστηριοποιήσει και να συντονίσει τους προβληματισμένους και υπεύθυνους πολίτες από κάθε σημείο της οικουμένης.

(δ) Να αναπτύσσει τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να προάγεται συνεχώς η ορθή λειτουργία της δημοκρατίας, με την θέσπιση κανόνων που εξασφαλίζουν την ανόθευτη και άμεση συμμετοχή των ΠΟΛΙΤΩΝ στις δημοκρατικές διαδικασίες και οδηγούν στην εκλογή των φορέων εξουσίας.

(ε) Να παρέχει σε κομματική βάση οποιεσδήποτε πληροφορίες, αναλύσεις εκθέσεις, σε τοπικά, εθνικά και διεθνή  θέματα για την διαφώτιση και εκπαίδευση των πολιτών και προαγωγή της συναίνεσης και ενότητας των πολιτών.

(στ) Να ερευνά και να αναλύει πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που αφορούν την Ελλάδα και τις άλλες χώρες, καθώς και να εκπονεί και να προβάλει προτάσεις και προγραμματικές λύσεις για την προαγωγή του συμφέροντος του συνόλου των πολιτών. Να συμμετάσχει στις εκλογές διεκδικώντας την εκπροσώπησή της στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

6. ΜΕΛΗ.

Μέλος  της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ  μπορεί να γίνει κάθε  φυσικό πρόσωπο το οποίο αποδέχεται τους σκοπούς της και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών.
Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργάνωσης της ΕΝΩΣΗΣ.

Παύουν να είναι μέλη της:

Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους.
Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών της.

7. ΠΟΡΟΙ.

Πόροι της ΕΝΩΣΗΣ είναι:

(α) Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  που είναι 200 ευρώ.
(β) Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΜΕΛΩΝ που είναι 20 ευρώ.
(γ)  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, ακόμη και εμπορικές δραστηριότητες, η άλλα νόμιμα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, διαφημίσεις, λαχειοφόρες αγορές και άλλες.

8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Η ΕΝΩΣΗ διοικείται από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.  Η θητεία των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι διαρκής, και ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ από τον Διεθνή Κοινωνικοπολιτικό οργανισμό Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. αξιολογώντας τις προσωπικότητες που προτείνονται.

9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ.

Η διαχείριση γίνεται από τον κοινωνικοπολιτικό οργανισμό  Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.
(β) Όλα τα έσοδα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του οργανισμού – Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.
(γ) Όλα τα στελέχη μέλη της ΕΝΩΣΗΣ, παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από την  ΕΝΩΣΗ παρά μόνο την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από την αρμόδια νομοθεσία.

Ο πρόεδρος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. Κωνσταντίνος Ντάλιος

Τα Κινήματα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, είναι η ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή πολιτική δράση των Ελλήνων και των άλλων Ευρωπαίων πολιτών που εκφράζει όλα τα κοινωνικά κινήματα και τις Ενώσεις πολιτών. Δημιουργήθηκε και νομιμοποιείται ως νομική πολιτική προσωπικότητα πολιτικό εκλογικό...

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ ΧΙΠ-ΧΟΠ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ ΧΙΠ-ΧΟΠ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ Κλεισθένους 277 Γέρακας τηλ. 6934888831. Νομική προσωπικότητα Εισαγγελία Αρείου Πάγου Γεν. Πρωτ.974/28/1/20. O KOIΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ> Eπιδιώκοντας να εκφράσει τους νέους της...

ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ KAΘΕ EKΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ KAΘΕ EKΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                                               Το ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ της εκλογικής περιφέρειας ___________________ δημιουργήθηκε και νομιμοποιείται ως νομική προσωπικότητα από τον πολιτικό συνασπισμό...

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟΥ

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ> ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ>....

Άρθρα και Νέα

ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΟΙΩΝΕΣ.                                                                                                         . Δυσοίωνες προβλέψεις για την ύφεση στην Ελλάδα ... www.ant1news.gr › watch ›...

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ (αυτό το κείμενο γράφτηκε το 2015 και είναι επίκαιρο και σήμερα.) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. Ελληνίδες...

ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Μία λαϊκή ρήση λέει.. ( άνοιξε τα μάτια σου να ξεστραβωθείς ή διάβασε να μορφωθείς για να προκόψεις.) Αλήθεια τι φταίει που εμείς σαν λαός αποτύχαμε. Η χώρα μας χρεωκόπησε και οι πολίτες στην πλειοψηφία τους υποφέρουν. Μία άλλη...

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ

Το  ΛΕΥΚΟ.  είναι ο μόνος κοινωνικοπολιτικός  φορέας  της παγκόσμιας  ιστορίας που ανήκει αποκλειστικά και  μόνο  στους πολίτες της Χώρας του, σύμφωνα με το υπ΄αριθ.906, επίσημο κρατικό έγγραφο και το καταστατικό του και εκπροσωπεί νομίμως Κοινωνικές Ομάδες Ελλήνων...

Κατηγορίες

Ενισχύστε την Προσπάθεια

Ποσό
 EUR