ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΑ

                                            – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ –

1) ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΑ ανήκει στον Πολιτικό Συνασπισμό      < ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ > Σύμφωνα με τις διατάξεις του 29ου άρθρου του Συντάγματος νομίμως λειτουργούντως και ενεργούντως Πολιτικού Συνασπισμού ο οποίος αποτελείται από πολιτικά κόμματα και πολιτικά κινήματα κοινωνικών ομάδων που συνεστήθη με τον αριθμό Γενικού Πρωτοκόλου 974/28/01/2020, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ο οποίος αποτελεί Συνταγματικό θεσμοθετημένο όργανο της πολιτείας με την επωνυμία <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ___________________________________________________

2). ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Έδρα ορίζεται η Αθήνα Κλεισθένους 277 Γέρακα Αττικής και έδρες των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ οι πόλεις της ΕΛΛΑΔΑΣ και της ΕΥΡΩΠΗΣ μεΤηλ. Επικοινωνίας   2130284225 κιν. 6934888831 -.

 

3). ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.                                                                                             

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΑ δημιουργήθηκε με νέα φιλοσοφία για να αντιμετωπίσει ουσιαστικά όχι μόνο τα προβλήματα που βιώνουν αποκλειστικά οι γυναίκες και άνδρες με αναπηρία στην Ελλάδα, αλλά με ουσιαστικές πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις να δημιουργήσει ένα πλέγμα προστασίας για όλους τους ΑΜΕΑ της οικουμένης. Θα εντάξει στο ΚΙΝΗΜΑ όποιο – σύλλογο – σωματείο – και άτυπη οργάνωση ΑΜΕΑ, δραστηριοποιείται διεθνώς, ώστε  να δημιουργήσει μία τεράστια δυναμική.                                                                             Δυστυχώς μέχρι σήμερα ακόμη και οι ΑΜΕΑ στις πιο προηγμένες χώρες, στερούνται αυτά που πραγματικά δικαιούνται να απολαμβάνουν. Επί πλέον θα δώση τη δυνατότητα και στους ΑΜΕΑ που έχουν τα προσόντα να πολιτευτούν, ώστε οι ίδιοι οι ΑΜΕΑ να συμμετέχουν στη Βουλή της χώρας τους η στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που παίρνει αποφάσεις και ψηφίζει νόμους και για αυτούς.    ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΑ εκτός από την διεκδίκηση των δικαιωμάτων για τους ΑΜΕΑ, θα επεκταθεί και στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ η οποία αποτελείται από την οικογένειά τους. Τους γονείς, τα παιδιά τους, τους συζύγους, τα αδέλφια τους. Οι ΑΜΕΑ από τη φύση τους διαισθάνονται και εκφράζουν πιο ουσιαστικά τις έννοιες, της δικαιοσύνης, της αδικίας, της βίας, της απειλής, του εκβιασμού, της άμυνας και έχουν πιο αναπτυγμένο το κριτήριο της λογικής και της αλληλεγγύης.                      ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΑ θα κινητοποιήσει τους ΑΜΕΑ σε έναν διαρκή ειρηνικό αγώνα με όπλα ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Η ισότητα αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο κάθε σύγχρονης δημοκρατικής χώρας. Όραμά μας είναι μια κοινωνία στην οποία,              όλοi οι άνθρωποι να μοιράζονται εξίσου τα αγαθά, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, στην εργασία, στην πολιτική, στην εξουσία, στον ελεύθερο χρόνο, στη φροντίδα, στην οικογένεια και στην προσωπική ζωή. Μια κοινωνία όπου όλοι θα  αποφασίζουν τι θα σπουδάσουν, με τι θα απασχοληθούν, πόσα παιδιά θα κάνουν, αν θα ασχοληθούν με τα κοινά, χωρίς το βάρος των στερεοτύπων  που προδιαγράφει επαγγέλματα, αμοιβές, καθήκοντα και απολαβές, αλλά και ολόκληρη τη δραστηριότητα της καθημερινής ζωής.

Σήμερα, οι άνισες συνθήκες ζωής και εργασίας των ανθρώπων επιδεινώνονται εξαιτίας της σοβαρής οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Πιστεύω ότι σε περιόδους κρίσης η αρχή της ισότητας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής, κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής με την οποία επιχειρείται η διέξοδος από την κρίση.

Η κρίση πλήττει πάντοτε περισσότερο τις αδύναμες ομάδες του πληθυσμού. Μεγάλες κατηγορίες ΑΜΕΑ αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, όταν οι διακρίσεις λόγω οποιασδήποτε αναπηρίας διαπλέκονται και ισχυροποιούνται από διακρίσεις που οφείλονται σε μορφές κοινωνικής ανισότητας και αποκλεισμού για τους ΑΜΕΑ. Είναι πλέον αναγκαιότητα οι δημόσιες παρεμβάσεις να θέσουν σε               απόλυτη προτεραιότητα τους ΑΜΕΑ που ανήκουν στην πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα..

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ.

 

Οδηγία 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας

Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών και ΑΜΕΑ.

Οδηγία 2006/54/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών γυναικών και ΑΜΕΑ σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση).

Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13 ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών γυναικών και ΑΜΕΑ στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών.

Οδηγία 86/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου1986 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών γυναικών και ΑΜΕΑ στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών γυναικών και ΑΜΕΑ σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως.

 

 

Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών γυναικών και ΑΜΕΑ, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας.

Οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ.                                                                                                                                                                                                    —————————————————————————————————ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ                                                                                                              

 

Ν. 2952/2001 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και ΑΜΕΑ

 

Ν. 1342/1983 για την κύρωση της Σύμβασης των Ενωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και ΑΜΕΑ.

 

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω μη κερδοσκοπικών σκοπών του το ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΑ, δύναται να αναλαμβάνει πάσης φύσεως δράσεις αφ΄εαυτής η από κοινού με άλλο πρόσωπο η πρόσωπα φυσικά η νομικά, κερδοσκοπικά η μη, χωρίς αυτό να τροποποιεί τους σκοπούς του, δεδομένου ότι θα συμμετέχει στις ανωτέρω δράσεις όχι ως αποκομιδή κέρδους αλλά στο πλαίσιο του επιστημονικού, μορφωτικού, πολιτιστικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού σκοπού του. ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ – δύναται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να συστήνει Επιτροπές και Επιστημονικά Συμβούλια κατά τις απαιτήσεις του Νόμου και τις απαιτήσεις νόμιμα δημοσιευμένων  διακηρύξεων αναθετόντων φορέων με απόφαση του χωρίς να αποτελεί η σύσταση αυτή τροποποίηση του καταστατικού και χωρίς να απαιτείται η νόμιμη δημοσίευσή.

4). ΜΕΛΗ.                                                                                                               Μέλος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ – μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ελεύθερη άσκηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, αποδέχεται τους σκοπούς του και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών.

Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργάνωσης του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Παύουν να είναι μέλη του:

Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους.

Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου είτε λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής συνδρομής τους, είτε λόγω συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.

 5). ΠΟΡΟΙ. ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ                                                            α) Για τα ενεργά στελέχη του κινήματος θα πληρώνουν την ετήσια συνδρομή των 200 ευρώ.                                                                                                              β)Τα απλά ενεργά η μη ενεργά μέλη θα πληρώσουν ένα συμβολικό ποσό, όποιο θέλουν για να νομιμοποιήσουν την εγγραφή τους .                                                                                                                                         γ) Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, ακόμη και εμπορικές δραστηριότητες, η άλλα νόμιμα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, διαφημίσεις, λαχειοφόρες αγορές και άλλες.

 6).ΔΙΟΙΚΗΣΗ.                                                                                                         ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  το οποίο διορίζεται από τον Πρόεδρο του πολιτικού συνασπισμού του  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, Ντάλιο Κωνσταντίνο.                                                                            7). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ.                                                                         (α)Διαχειριστής- ταμίας  είναι  εξειδικευμένος φοροτεχνικός, ο οποίος ενημερώνει τα βιβλία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.                                                                                        (β) Όλα τα έσοδα καταθέτονται σε τραπεζικό λογαριασμό  του συνασπισμού,  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, που ανήκει το ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΑ..                                                                                            (γ) Όλα τα στελέχη και μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από το ΚΙΝΗΜΑ παρά μόνο την υποχρέωση τα στελέχη σύμφωνα με το καταστατικό του να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από την αρμόδια νομοθεσία.

ΑΘΗΝΑ 28-1-2020

Η Πρόεδρος του                        Ο Πρόεδρος του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ              ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ                          Ντάλιος Κωνσταντίνος

                                 

 

Τα Κινήματα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, είναι η ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή πολιτική δράση των Ελλήνων και των άλλων Ευρωπαίων πολιτών που εκφράζει όλα τα κοινωνικά κινήματα και τις Ενώσεις πολιτών. Δημιουργήθηκε και νομιμοποιείται ως νομική πολιτική προσωπικότητα πολιτικό εκλογικό...

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ ΧΙΠ-ΧΟΠ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ ΧΙΠ-ΧΟΠ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ Κλεισθένους 277 Γέρακας τηλ. 6934888831. Νομική προσωπικότητα Εισαγγελία Αρείου Πάγου Γεν. Πρωτ.974/28/1/20. O KOIΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ> Eπιδιώκοντας να εκφράσει τους νέους της...

ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ KAΘΕ EKΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ KAΘΕ EKΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                                               Το ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ της εκλογικής περιφέρειας ___________________ δημιουργήθηκε και νομιμοποιείται ως νομική προσωπικότητα από τον πολιτικό συνασπισμό...

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟΥ

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ> ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ>....

Άρθρα και Νέα

ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΟΙΩΝΕΣ.                                                                                                         . Δυσοίωνες προβλέψεις για την ύφεση στην Ελλάδα ... www.ant1news.gr › watch ›...

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ (αυτό το κείμενο γράφτηκε το 2015 και είναι επίκαιρο και σήμερα.) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. Ελληνίδες...

ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Μία λαϊκή ρήση λέει.. ( άνοιξε τα μάτια σου να ξεστραβωθείς ή διάβασε να μορφωθείς για να προκόψεις.) Αλήθεια τι φταίει που εμείς σαν λαός αποτύχαμε. Η χώρα μας χρεωκόπησε και οι πολίτες στην πλειοψηφία τους υποφέρουν. Μία άλλη...

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ

Το  ΛΕΥΚΟ.  είναι ο μόνος κοινωνικοπολιτικός  φορέας  της παγκόσμιας  ιστορίας που ανήκει αποκλειστικά και  μόνο  στους πολίτες της Χώρας του, σύμφωνα με το υπ΄αριθ.906, επίσημο κρατικό έγγραφο και το καταστατικό του και εκπροσωπεί νομίμως Κοινωνικές Ομάδες Ελλήνων...

Κατηγορίες

Ενισχύστε την Προσπάθεια

Ποσό
 EUR